REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE NA STRONIE WWW.GRILLSTODOLA.PL

I Definicje

1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja Grill Stodoła oraz Klient realizujący zamówienie na stronie restauracji umieszczonej pod adresem www.grillstodola.pl.
2. Restauracja Grill Stodoła ( w dalszym ciągu regulaminu nazywana w skrócie Restauracja) to Marjeta Ciesielska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 159, 61-512 Poznań, PL, NIP: 7811706200.
3. Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
5. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
6. Administrator Danych Osobowych to Marjeta Ciesielska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 159, 61-512 Poznań, PL, NIP: 7811706200.
7. Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Marjeta Ciesielska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 159, 61-512 Poznań, PL, NIP: 7811706200.
8. Strefa Dowozu – lokalizacje na terenie których Restauracja dowozi zamówienie złożone przez Klienta.

II Postanowienia ogólne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą strony internetowej www.grillstodola.pl. Restauracja oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez stronę internetową www.grillstodola.pl w szczególności na stronie internetowej Restauracji, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres e-mail są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja może może anulować zamówienie Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.
4. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji niezwłocznie po wykryciu faktu o bezprawnym wykorzystaniu swoich danych.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem skorzystania z usług Restauracji i składania zamówień online na stronie www.grillstodola.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez formularz zamówienia i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę.
5. Restauracja umieszcza na stronie Strefę Dowozu – jeżeli Klient w zamówienia poda lokalizację, która nie znajduje się w Strefie Dowozu, to Restauracja może anulować zamówienie Klienta.

IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień

1. Umowę między Klientem a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że przyjęła zamówienie, zostaje ono wysłane e-mailowo na adres Klienta podany podczas składania zamówienia.
2. Restauracja mają prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
– 1. naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu
– 2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
– 3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
– 4. w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego,
3. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji zamówień za pomocą strony internetowej www.grillstodola.pl.
4. Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Klientowi odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Klient dokonał zamówienia. Dodatkowo Klient otrzyma stosowną wiadomość na podany w zamówieniu adres e-mail. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

V Formy płatności

1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: płatność za pomocą systemu płatności Tpay lub płatność gotówką przy odbiorze zamówienia.
2. Uregulowanie należności przez Klienta na rzecz Restauracji za pośrednictwem systemu płatności równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Klienta na rzecz Restauracji.
3. W przypadku dokonania zapłaty przez system płatności Tpay, Restauracja przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy potwierdzi otrzymanie środków w panelu płatności. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Klienta nie jest wystarczający. W przypadku, gdy Restauracja anuluje zamówienie opłacone za pomocą systemu płatności Tpay, Restauracja dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Restaurację nastąpi nie później niż w terminie 72 godzin od dnia otrzymania przez Klienta informacji o anulacji zamówienia.
4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówką przy odbiorze, Klient opłaca zamówienie gotówką przy odbiorze zamówienia.
5. Restauracja jako partner systemu płatności Tpay oraz Operator Systemu Płatności Tpay zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Restauracja oraz Operator Systemu Płatności.
6. Restauracja oraz Operator Systemu Płatności Tpay nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Restauracji lub Operatora Systemu Płatności
7. Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją partnerską nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy, należy to zrobić drogą telefoniczną.
3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą systemu płatności Tpay zostanie ona zwrócone przez Restaurację w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków.

VII Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
5. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Agentowi, która jest w tym wypadku Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “Rozporządzeniem”).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Marjeta Ciesielska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 159, 61-512 Poznań, PL, NIP: 7811706200.
3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 p.3 Rozporządzenia.
4. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje odnośnie złożenia oraz realizacji zamówienia, gdy Klient wyraził akceptację Regulaminu w formularzu zamówienia składanego przez za pomocą strony internetowej www.grillstodola.pl
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
7. Restauracja może przekazywać dane innym podmiotom, które są niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
9. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Ochrona Danych Osobowych/Prywatność.

IX Postanowienia końcowe

1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości składania zamówień za pomocą strony Restauracji o adresie www.grillstodola.pl.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Twoje zamówienie
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zamówienie
0